สถิติผู้เข้าชม (Truehits)

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (28 ต.ค.63) (อ่านรายละเอียด)

 

  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (อ่านรายละเอียด)
  • เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 7/2564 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563  (อ่านรายละเอียด)
  • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  (อ่านรายละเอียด)