สถิติผู้เข้าชม (Truehits)

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

1.  ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรค ระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมควบคุมการบำบัดโรคสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถาน พยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ดำเนินการผลิตและจัดหาชีวภัณฑ์และ เวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในการป้องกันและกำจัดโรคสัตว์ ตลอดจน ผลิตและจัดหาน้ำเชื้อเพื่อใช้ในการผสมเทียม

3. ดำเนินการด้านปรับปรุงและขยายพันธุ์สัตว์ ด้านสุขภาพสัตว์ และด้านบำบัดโรคสัตว์ ตลอดจนการ แปรรูปเนื้อสัตว์เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

4. ส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเลี้ยงสัตว์ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศควบคุมคุณภาพเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์ และผลิตผลจากสัตว์เพื่อให้ได้มาตรฐานสากลปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือ คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ทั้งนี้ ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ปฏิบัติภารกิจภายใต้พระราชบัญญัติ จำนวน 6 ฉบับ คือ
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ.2533 และพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2557
พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณและจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557
พระราชบัญญัติบำรุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. 2509

และร่วมปฏิบัติภารกิจภายใต้พระราชบัญญัติ จำนวน 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510  พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

 ฝ่ายบริหารทั่วไป

1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป

2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงินการบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหารงานบุคคล งานติดต่อประสานงานและงานสถิติข้อมูล

3.  ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนงานงบประมาณ และเร่งรัดติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

4.  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

               ศึกษา วิเคราะห์จัดทำแผนยุทธศาสตร์/โครงการ และงบประมาณด้านการพัฒนาปศุสัตว์ให้บูรณาการสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนิเทศ ติดตาม การปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ และงบประมาณของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรบริหารจัดการระบบสารสนเทศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านปศุสัตว์ติดตาม ตรวจสอบและดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

                ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนา และประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ผลิตภัณฑ์สัตว์ ์แนวทางการแก้ไข ปัญหาการผลิตสัตว์ให้เหมาะสมที่จะนำไปปฏิบัติในพื้นที่วิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ จัดระบบเขตเศรษฐกิจด้านการปศุสัตว์ระบบการตลาดปศุสัตว์จัดตั้งศูนย์ข้อมูล การพัฒนา เทคโนโลยีการปศุสัตว์ประยุกต์กำหนดกลยุทธ์ มาตรการแผนและแนวทางการปฏิบัติงานถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปสู่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย และองค์กรที่เกี่ยวข้อง และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับระบบการพัฒนาปศุสัตว์ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ การควบคุมคุณภาพ อาหารสัตว์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ยาสัตว์ อาหาร และกฎหมายอื่น ตามที่ได้รับมอบอำนาจ

2. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มให้เป็นไปตามมาตรฐานฟาร์มหลักสวัสดิภาพ สัตว์และ พัฒนาคุณภาพสินค้า ปศุสัตว์ตรวจสอบติดตามรักษามาตรฐานฟาร์มที่ผ่านการรับรอง ควบคุม และสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านมาตรฐานฟาร์ม และสินค้าปศุสัตว์แก่ศูนย์ปฏิบัติการปศุสัตว์

3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ์ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

         ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ การควบคุมการบำบัดโรคสัตว์ สถานพยาบาลสัตว์ โรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบอำนาจ ดำเนินการจัดทำแผนและปฏิบัติงานทางวิชาการด้าน สุขศาสตร์สัตว์ ด้านวิทยาการสืบพันธุ์ การรักษาพยาบาลสัตว์ ที่ซับซ้อนและการชันสูตรทางห้องปฏิบัติการรวมทั้งสนับสนุนทางวิชาการแก่ ศูนย์ปฏิบัติการปศุสัตว์ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขภาพสัตว์ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ

1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ โรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายที่เกี่ยว ข้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

2. ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ สุขอนามัย สิ่งแวดล้อมการปศุสัตว์ รักษาพยาบาลสัตว์ และคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ใน พื้นที่ที่รับผิดชอบ

3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ โครงการพิเศษอื่นๆ แนะนำมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์จัดเก็บรวบรวมข้อมูลการปศุสัตว์ และสาธิตการปลูกพืชอาหารสัตว์ ์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย