สถิติผู้เข้าชม (Truehits)

     
   
วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ
วิสัยทัศน์
“ศูนย์กลางการผลิตสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย เพื่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออก”
ค่านิยม
รักที่ทำงาน บริการที่ดี มีTeam Work
พันธกิจ

1. เพิ่มศักยภาพการผลิตปศุสัตว์และขีดความสามารถในการ แข่งขัน
2. ส่งเสริมการผลิตแปรรูปและสถานที่จำหน่ายให้เป็นไปตาม มาตรฐาน
3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์