สถิติผู้เข้าชม (Truehits)

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร กิจกรรมหลักส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพผู้เลี้ยงแพะแปลงใหญ่ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะของจังหวัดลพบุรี โดยมีเป้าหมายการอบรมเกษตรกรเพื่อเพิ่มทักษะการจัดการมาตรฐานฟาร์มปลอดโรคแต่ละอำเภอในจังหวัดลพบุรี ดังนี้ อำเภอท่าวุ้ง 20 ราย อำเภอชัยบาดาล 20 ราย อำเภอโคกเจริญ 20 ราย อำเภอลำสนธิ 10 ราย
อำเภอโคกสำโรง 20 รายและอำเภอท่าหลวง 10 ราย รวมทั้งสิ้น 100 ราย ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ โรงแรมลพบุรีอินน์รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

19 05 65 01

19 05 65 02

19 05 65 03

19 05 65 04

19 05 65 05 19 05 65 06