บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลสภาพพื้นฐานส่วนบุคคล สภาพการเลี้ยง การตลาดแพะนม และปัญหาอุปสรรคในการเลี้ยงแพะนมของเกษตรกรในจังหวัดลพบุรี โดยใช้แบบสอบถามเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนมของจังหวัดลพบุรีในปี 2559 ทั้งหมด จำนวน 20 ราย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS ม

การศึกษาพบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนมส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 31-40 และ 51-60 ปี นับถือศาสนาพุทธ จบการศึกษาระดับอาชีวะศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เลี้ยงแพะนมเป็นอาชีพเสริม มีประสบการณ์ในการเลี้ยงระหว่าง 1-5 ปี ใช้แรงงานในครอบครัวเป็นหลัก นิยมเลี้ยงแพะนมสายพันธุ์แท้และลูกผสม รูปแบบการเลี้ยงแพะนมเป็นแบบขังคอก โรงเรือนเลี้ยงแพะเป็นแบบยกพื้นสูง ให้อาหารหยาบและเสริมด้วยอาหารข้นเลี้ยงแพะ ไม่มีการทำแปลงพืชอาหารสัตว์ แต่มีการสำรองพืชอาหารสัตว์ไว้ใช้ ด้านการตลาดจำหน่ายน้ำนมแพะให้พ่อค้าต่างจังหวัด ไม่มีการแปรรูปน้ำนมแพะเพื่อเพิ่มมูลค่า ปัญหาและอุปสรรคในระดับปานกลาง ได้แก่ พ่อแม่พันธุ์แพะนมมีราคาแพง และขาดแหล่งเงินทุนในการปรับปรุงฟาร์

คำสำคัญ: สภาพการเลี้ยง การตลาดแพะนมจังหวัดลพบุรี

เลขทะเบียนผลงานวิชาการเลขที่ : 60(2)-0216(1)-073

  1. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

ดาวน์โหลด [Fulltext]