04 11 63

 

ที่มา : ข้อมูลสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี

 

 

08 05 63

 

ที่มา : ข้อมูลจากกรมปศุสัตว์ ภาพจาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านหมี่