บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลสภาพพื้นฐานส่วนบุคคล สภาพการเลี้ยง การตลาดแพะเนื้อ และปัญหาอุปสรรคในการเลี้ยงแพะเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดลพบุรี โดยใช้แบบสอบถามเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อจำนวน 150 ราย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS

การศึกษาพบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 41-50 ปี นับถือศาสนาพุทธ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา เลี้ยงแพะเนื้อเป็นอาชีพเสริม มีประสบการณ์ในการเลี้ยงระหว่าง 1-5 ปี ใช้แรงงานในครอบครัวเป็นหลัก นิยมเลี้ยงแพะเนื้อพันธุ์ลูกผสม รูปแบบการเลี้ยงแพะเนื้อเป็นแบบขังคอกสลับปล่อยไล่เลี้ยง โรงเรือนเลี้ยงแพะเป็นแบบยกพื้นสูง ให้อาหารหยาบเพียงอย่างเดียว ไม่มีการทำแปลงพืชอาหารสัตว์และไม่มีการสำรองพืชอาหารสัตว์ไว้ใช้ในฤดูแล้ง ด้านการตลาดจำหน่ายแพะให้พ่อค้าทั้งในและต่างจังหวัด แพะเนื้อที่นิยมขายมีขนาดน้ำหนักตัวทั้งน้อยกว่าและมากกว่า 25 กิโลกรัม ไม่มีการแปรรูปเนื้อแพะเพื่อเพิ่มมูลค่า ปัญหาและอุปสรรคในระดับปานกลางได้แก่ ขาดแหล่งเงินทุนในการปรับปรุงระบบฟาร์ม ขาดแคลนอาหารหยาบในช่วงฤดูแล้ง พ่อแม่พันธุ์แพะเนื้อมีราคาแพง และขาดแคลนพื้นที่สาธารณะในการเลี้ยงแพะเนื้อ

คำสำคัญ : สภาพการเลี้ยง การตลาดแพะเนื้อจังหวัดลพบุรี

เลขทะเบียนผลงานวิชาการเลขที่ : 60(2)-0216(1)-074

  1. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี15000

ดาวน์โหลด [Fulltext]