นโยบายสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีใสสะอาด 

>> วัตถุประสงค์
   1. เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกคนของกรมปศุสัตว์มีจิตสำนักในเรื่องความชื่อสัตย์ ความมีคุณธรรม และจริยธรรม โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการทำงาน
   2. เพื่อสร้างระบบเตือนและป้องกันการทุจริต คอร์รัปชันที่จะเกิดขึ้นในราชการทุกระดับ
   3. เพื่อแสดงความจริงจังของกรมปศุสัตว์ในการดำเนินการต่อปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิด

>> ค่านิยมสร้างสรรค์และมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์
     ค่านิยมสร้างสรรค์ เป็นคุณธรรมประจำในที่เจ้าหน้าที่ของรัฐพึงยึดถือเพื่อให้การปฏิบัติงานภาครัฐบังเกิดผลตามแนวทางของแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐที่มุ่งสร้างคุณประโยนช์สูงสุดให้แก่ประชาชนและประเทศชาติ

>>ค่านิยมสร้างสรรค์ 5 ประการ
   1. กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง
   2. ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ
   3. โปร่งใส ตรวจสอบได้
   4. ไม่เลือกปฏิบัติ
   5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
 

>>มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

  1. กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง โดยยึดมั่นในหลักวิชาการและความชอบธรรม
  2. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เต็มสติกำลัง ละเว้นการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในผลประโยชน์อันมิชอบและในสิ่งที่เป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเที่ยงธรรม
  3.ให้บริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง
  4.มีความมุ่งมั่นในผลสำเร็จของงาน โดยยึดหลักการบูรณาการ และการทำงานเป็นทีม
  5. ยึดมั่นในหลักคุณธรรม มีความหนักแน่น มั่นคงในจรรยาบรรณวิชาชีพ
  6. ดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม เป็นแบบอย่างที่ดี เคารพตนเอง อดทน และเสียสละ
  7. รักษาวื่อเสียงของกรมปศุสัตว์ โดยไม่กระทำการใดๆ อันจะเป็นการเสื่อมเสียแก่องค์กรและเกียรติภูมิของตนเอง

>>การสร้างจิดสำนึกราชการใสสะอาด
>>มาตรการ

** การส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
** การเผยแพร่ รณรงค์ ฝึกอบรมเรื่องค่านิยมสร้างสรรค์ของ

>>เจ้าหน้าที่ของรัฐ
** การยกย่องเชิดชูคนดีและหน่วยงาน

>>การป้องกันเหตุการณ์และพฤติกรรมต่างๆที่อาจเป็นภัยต่อการนำไปสู่ประเทศไทยใสสะอาด
** การจัดการเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต
** การสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการบริหารงานบุคคลภายใตระบบคุรธรรม
** การส่งเสริมบทบาทผู้บังคัญบัญชา ให้เป้นตัวอย่างที่ดีในด้านคุณธรรมและจริยธรรม
** การสร้างสำนึกความพร้อมรับผิดโดยจัดให้มีข้อตกลงการปฏิบัติงาน การสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษร 

การดำเนินการแก่ผู้ไม่มีผลงาน
** การมีระบบตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

การจัดการกรณีทุจริตและคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังเกิดขึ้น

 

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการประพฤติทุจริตในการทำงานของเจ้าหน้าที่ ได้ที่ เบอร์ 036-423970 หรือ https://www.facebook.com/Lopburi-Provincial-Livestock-Office