คำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 3243/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน   (อ่านรายละเอียด)