คำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 1603/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (ลงวันที่ 19 มี.ค.2562)  (อ่านรายละเอียด)