เทศบาลเมืองเขาสามยอด ร่วมกับ ปศุสัตว์ลพบุรี เดินหน้าโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ในช่วงฤดูร้อน

               ที่หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เทศบาลเมืองเขาสามยอด ได้ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ได้เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในช่วงฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ. 2565 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย และเพื่อให้มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ในระดับพื้นที่ ซึ่งจะต้องมีการเฝ้าระวังโรคอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เช่นการป้องกันโรคด้วยการฉีดวัคซีนและการควบคุมการเจริญพันธุ์สุนัขและแมว เพื่อช่วยลดจำนวนสุนัขจรจัด ซึ่งเป็นพาหะของโรคพิษสุนัขบ้า ตลอดจนเพื่อบูรณาการ การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน โดยได้รับการประสานงานจาก คุณปิติ เลิศวิริยะประภา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง เทศบาลเมืองเขาสามยอด กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์ ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ปศุสัตว์อำเภอเมืองลพบุรี ในรูปแบบของประชารัฐ ในลักษณะการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ โดยให้บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี  กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ การควบคุมการเจริญพันธุ์ให้แก่สุนัขและแมวด้วยวิธีผ่าตัดทำหมัน ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อขอเข้ารับบริการจำนวน 134 ราย จำนวนสุนัขและแมวที่รับการผ่าตัดทำหมันจำนวน 211 ตัว

28 04 65 01

28 04 65 02

28 04 65 03

28 04 65 04

28 04 65 05 28 04 65 06