วันที่ 23  มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายกกชัย ฉายรัศมีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดลพบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำหรับจังหวัดลพบุรี ถึงแม้ว่าจะไม่พบอุบัติการณ์ของโรคพิษสุนัขบ้าในคนมาเป็นเวลาเกือบ20ปีแล้ว แต่หน่วยงานภาคีเครือข่ายในจังหวัดลพบุรี ยังคงให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นอย่างยิ่งมาโดยตลอด เพื่อให้การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์มีความครอบคลุมทุกพื้นที่ จังหวัดลพบุรีโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมฯดังกล่าวขึ้นในวันนี้ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯจากอปท.ทุกแห่งในจังหวัดลพบุรี รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น132คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาสาปศุสัตว์รุ่นใหม่และพัฒนาอาสาปศุสัตว์เดิมที่มีอยู่แล้วให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของจังหวัดลพบุรี เพื่อทำให้จังหวัดลพบุรีเป็นจังหวัดที่ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าตลอดไป

23 03 65 01

23 03 65 02

23 03 65 03

23 03 65 04

23 03 65 05 23 03 65 06