การขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์ ภายในราชอาณาจักร (อ่านรายละเอียด)