การขออนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์  และการฆ่าสัตว์ (อ่านรายละเอียด)