การขอรับรองสถานกักกันสัตว์เพื่อการกักกันสัตว์ก่อนการนำเข้าเขตปลอดโรคระบาด (อ่านรายละเอียด)