บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงความชุกของโรคในโคนมของจังหวัดลพบุรี โดยเริ่มรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 – กันยายน 2556 ใช้วิธีคัดกรองโรคเบื้องต้นทางซีรั่มวิทยา ด้วยวิธี Rose bengal test และตรวจยืนยันผลตรวจทางซีรั่มวิทยาที่ให้ผลบวกซ้ำ ด้วยวิธี Complement fixation test ผลการศึกษาพบอัตราความชุกระดับฝูงร้อยละ 2.31 (42/1,815) และร้อยละ1.92 (14/729) และ ระดับรายตัว ร้อยละ0.29 (992/31,524) และ ร้อยละ 0.17 (27/15,714) ปีงบประมาณ 2555 อำเภอหนองม่วงมีอัตราความชุกระดับฝูงสูงสุด ร้อยละ 5.88 (1/17) ส่วนปีงบประมาณ 2556 อำเภอพัฒนานิคมมีอัตราความชุกระดับฝูงสูงที่สุด ร้อยละ 3.73 (10/268) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบอัตราความชุกของโรคบรูเซลโลซิส ของปีงบประมาณ 2555 และ 2556 ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)

คำสำคัญ : ความชุก,โรคบรูเซลโลซิสโคนม

ทะเบียนวิชาการเลขที่ : 58(2) – 0116 (1) - 041

  1. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

ดาวน์โหลด [Fulltext]