1. กิจกรรมส่งเสริมและขยายผลการผลิตไก่ไทยละโว้
  2. กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงแพะอย่างเป็นระบบ
  3. กิจกรรมยกระดับการเลี้ยงโคนมของจังหวัดลพบุรีเพื่อพัฒนาเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์ม
  1. กิจกรรม : ส่งเสริมการทำการเกษตรผสมผสานด้านปศุสัตว์
  1. กิจกรรม : ยกระดับกระบวนการผลิตเข้าสู่มาตรฐาน (ส่งเสริมการผลิตด้านปศุสัตว์สู่มาตรฐาน)