จุดพิกัด X = 0678505 Y = 1636284
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
ชื่อ
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี เลขที่ 7 ซอยเทพสตรี 2 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
036 – 423970
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
นายสัตวแพทย์จรูญ ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
085-6609804
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว
นายณรงค์  ม่วงไหมทอง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
การปศุสัตว์
081-7804429
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายชยวัฒน์ กลิ่นลอย เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน
 
 ช่วยราชการ
กรมปศุสัตว์
น.ส. พรทิพย์ เม้าราษี เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
084-7049975
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
นางสาวพจนีย์ ลิมานันท์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
089-0900410
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางปรมาภรณ์ ร้อยดาพันธุ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
083-8853928
 
นายทิติกร ทับทิมทอง นักจัดการงานทั่วไป
087-8154233
 
น.ส.นงลักษณ์ สุขเจริญ นักจัดการงานทั่วไป
086-3834120
 
นายธนวัฒน์ ดิษฐบรรจง พนักงานขับรถยนต์
089-2326924
 
นายสมบัติ ศรีจันทร์รักษ์ พนักงานขับรถยนต์
081-2912006
 
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
นางสาวรักษิณา สัตย์ชาพงษ์ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายรักธรรม พงษ์แก้ว นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
081-0417045
 
นางสาวสุรีรัตน์ ทองแท่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล    
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
-
-
-
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวบุษบา ถานอาดนา นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
089-6896106
 
นายแสนคม เหมือนวาจา เจ้าพนักงานสัตวบาล
086-1226423
 
น.ส. ชัชฎาพร บุญอนันต์ เจ้าพนักงานสัตวบาล
084-8262206
 
น.ส.พศิกา สาริบุตร เจ้าพนักงานสัตวบาล
082-2372134
 
น.ส. จุฑารัตน์ ชารินทร์ เจ้าพนักงานสัตวบาล
087-0384442
 
นายจักริน บุตรชัยพิพัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสัตวบาล
081-2941140
 
       
       
       
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
นายวสันต์ ตรีโรจนถาวร นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
089-7427015
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายศักดิ์ชัย พนิตจิตบุญ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
089-9002256
 
นายวัชรากร ชุนงาม สัตวแพทย์ชำนาญงาน
089-5371835
 
นายบรรเจิด เสมาขันธ์ นักวิชาการสัตวบาล
088-6947853
 
น.ส.วรรณี น้อยนาดี นักวิชาการสัตวบาล
086-7101078
 
น.ส. นภสร จันทร์ล้ำ นักวิชาการสัตวบาล
084-3118275
 
น.ส. ยุวดี แสนกล้า นักวิชาการสัตวบาล
082-8674179
 
นายสิทธินันท์ นิธิศฐิตานันท์ เจ้าพนักงานสัตวบาล
083-8468548
 
ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ