บทบาทหน้าที่และภารกิจ  
ฝ่ายบริหารทั่วไป
  1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป
2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหารงานบุคคล
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน งบประมาณ และเร่งรัดติดตามประเมินผล การปฏิบัติของจังหวัด
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
 

1. ศึกษา วิเคราะห์จัดทำแผนยุทธศาสตร์/โครงการ และงบประมาณด้านการพัฒนาปศุสัตว์ให้บูรณาการสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. นิเทศ ติดตาม การปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ และงบประมาณของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติ
3. จัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร
4. บริหารจัดการระบบสารสนเทศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านปศุสัตว์
5. ติดตาม ตรวจสอบและดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์
6. กำกับ ดูแล งาน/โครงการตามพระราชดำริ และโครงการพิเศษอื่น ๆ
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
 

1. ศึกษาวิเคราะห์วิจัยพัฒนาและประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ผลิตภัณฑ์สัตว์ แนวทางการแก้ไขปัญหาการผลิตสัตว์ให้เหมาะสมที่จะนำไปปฏิบัติในพื้นที่
2. วิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ จัดระบบเขตเศรษฐกิจด้านการผลิตปศุสัตว์ ระบบการตลาดปศุสัตว์ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลการพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ประยุกต์
3. กำหนดกลยุทธ์ มาตรการ แผนงานและแนวทางการปฏิบัติ งานถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปสู่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายและองค์กรที่เกี่ยวข้องและให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับระบบการพัฒนาปศุสัตว์
4. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

 

1. ดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานด้านสุขอนามัยของสินค้าปศุสัตว์ รวมทั้งการตรวจรับรอง  ควบคุมการดำเนินงานตามกฎหมาย และมาตรฐานเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  ยาสัตว์ สินค้าปศุสัตว์ สิ่งแวดล้อม และกฎหมายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มให้เป็นไปตามมาตรฐานฟาร์ม หลักสวัสดิภาพสัตว์และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตรวจสอบ ติดตาม รักษามาตรฐานฟาร์มที่ผ่านการรับรอง ควบคุมและ สนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านมาตรฐานฟาร์มที่ผ่านการรับรอง ควบคุม และสนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านมาตรฐาน และสินค้าปศุสัตว์แก่ศูนย์ปฏิบัติการปศุสัตว์

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

 

1. ดำเนินการตามกฎหมายว่า ด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายอื่นฯ ตามที่ได้รับมอบอำนาจ
2. ดำเนินการจัดทำแผนและ ปฏิบัติงานทางวิชาการด้านสุขศาสตร์สัตว์ ด้านวิทยาการสืบพันธุ์ การรักษาพยาบาลสัตว์ที่ซับซ้อน และการชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ รวมทั้งสนับสนุนทางวิชาการแก่ศูนย์ปฏิบัติการปศุสัตว์ (อำเภอ)
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขภาพสัตว์
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ

 

1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ โรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ
2. ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ สุขอนามัย สิ่งแวดล้อมการปศุสัตว์ รักษาพยาบาลสัตว์ และคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ในพื้นที่รับผิดชอบ
3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ โครงการพิเศษอื่น ๆ แนะนำตรวจมาตรฐานฟาร์ม
ปศุสัตว์
4. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลการปศุสัตว์ และสาธิตการปลูกพืชอาหารสัตว์ ในพื้นที่รับผิดชอบ
5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย