วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองลพบุรีออกดำเนินการตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีสอบถามอาการสุกรและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร(African Swine Fever, ASF)ให้คำแนะนำการปรับระบบการเลี้ยงสุกรให้มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์อย่างเหมาะสม(GFM)เพื่อพัฒนาระบบป้องกันโรคระบาดและระบบการควบคุมโรคระบาดในสุกรและเน้นย้ำมาตรการการเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร(ASF)ของกรมปศุสัตว์

06 10 63 01

06 10 63 02

06 10 63 03

06 10 63 04