การประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2563 ผ่าน GIN Conference

             เนื่องด้วยปัจจุบันได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้พิจารณาความสมเหมาะในการจัดประชุมเพื่อหลีกเลี่ยงการชุมนุมของคนจำนวนมาก

             ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี กำหนดให้มีการประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2563 ทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ
(GIN Conference) โดยมีปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ/ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี/หน่วย HHU เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

27 03 63 002

27 03 63 001

27 03 63 003

27 03 63 004

27 03 005 27 03 63 006