“ผู้ว่า ฯ จังหวัดลพบุรี” มอบใบรับรองฟาร์มสุกรปลอดการใช้สารเร่งเนื้อแดง

                  ตามนโยบายด้านอาหารปลอดภัยเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่มอบหมายให้กรมปศุสัตว์ดำเนินการในทุกๆ จังหวัด  เพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดงในฟาร์มเลี้ยงสัตว์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น  กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี  จึงดำเนินโครงการฟาร์มปลอดการใช้สารเร่งเนื้อแดงโดยดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างปัสสาวะจากฟาร์ม ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ  เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาออกใบรับรองฟาร์มสุกรปลอดสารเร่งเนื้อแดง  และในเดือนธันวาคม 2562 มีผู้ประกอบการได้รับใบรับรองฟาร์มสุกรปลอดสารเร่งเนื้อแดง  จำนวน  15  ฟาร์ม

                 วันที่  26  ธันวาคม  2562  ซึ่งเป็นวันประชุมคณะกรมการจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ  จังหวัดลพบุรีครั้งที่  12/2562  นายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  ให้เกียรติมอบใบรับรองฟาร์มสุกรปลอดการใช้สารเร่งเนื้อแดง  แก่ผู้ประกอบการ  ณ  ห้องประชุมทานตะวัน  ชั้น  5  ศาลากางจังหวัดลพบุรี  พร้อมนี้นายสัตวแพทย์จรูญ  ชูเกียรติวัฒนา  ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี  ร่วมถ่ายภาพในพิธีดังกล่าวด้วย  ปัจจุบันจังหวัดลพบุรี  มีฟาร์มสุกรปลอดการใช้สารเร่งเนื้อแดงรวมทั้งสิ้น 202  ฟาร์ม

 26 12 62 020

26 12 62 02