นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีมอบใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มจิ้งหรีด“ใบหม่อนฟาร์ม”

             ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้กรมปศุสัตว์ดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ภายใต้กิจกรรมตรวจรับรองการปฏิบัติที่ดีทางเกษตรสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีเข้าดำเนินการตรวจประเมินฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีด ณ ใบหม่อนฟาร์ม เลขที่  4/4 หมู่ 4 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี โดยมี นางสาวพรพรรณ  พรรณราย เป็นเจ้าของฟาร์ม ปัจจุบันฟาร์มแห่งนี้เลี้ยงจิ้งหรีดส่งจำหน่ายตลาดภายในประเทศ จำนวน 1,000 กิโลกรัมต่อรุ่น จำหน่ายในราคา 135 – 140 บาทต่อกิโลกรัม  ซึ่งใน 1 รุ่นจะใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงประมาณ 60 วัน และมีสมาชิกในกลุ่มรวม 31 ราย หากผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีด ก็จะสามารถขยายตลาดการส่งออกไปยังต่างประเทศได้ เช่น จีน  ลาวกัมพูชา ลาว และกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ซึ่งจะได้ราคาเพิ่มอีกกิโลกรัมละ 60 บาท เป็นกิโลกรัมละ 200 บาท

             วันที่ 26 ธันวาคม 2562 จังหวัดลพบุรีดำเนินการจัดประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ จังหวัดลพบุรีครั้งที่ 12/2562 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติมอบใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มจิ้งหรีดแก่ใบหม่อนฟาร์ม ผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี พร้อมนี้ นายสัตวแพทย์จรูญ ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ร่วมถ่ายภาพในพิธีดังกล่าวด้วย  ซึ่งนับได้ว่าใบหม่อนฟาร์ม เป็นฟาร์มจิ้งหรีดแห่งแรกของจังหวัดลพบุรีที่ได้รับมาตรฐานฟาร์มดังกล่าว

 26 12 62 010

 

26 12 62 01