วันที่ 28 ตุลาคม 2562 นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ น.สพ.จรูญ ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัด เป็นประธานการตรวจสอบของคณะทำงานตรวจสอบโรงงานหรือสถานประกอบการเพื่อตรวจสอบปริมาณ และคุณภาพน้ำนมโค คณะที่ 2 ปรกอบด้วย ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนสหกรณ์จังหวัด ผู้แทนตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการส่วนมาตรการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 และรักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
             โดยเวลา 09.30 น. เข้าดำเนินตรวจสอบผลการแก้ไขจากการตรวจสอบจากการตรวจสอบครั้งที่แล้ว (21 ตุลาคม 2562) ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ผลการตรวจสอบพบว่า ผู้ประกอบการสามารถแก้ไขถูกต้อง คงยังติดค้างเรื่องเอกสารแนบท้ายสัญญาการจ้างผลิตกับบริษัทคู่สัญญา ซึ่งผู้ประกอบการรับที่จะรีบดำเนินการให้โดยด่วน

              โดยเวลา 13.00 น. เข้าดำเนินตรวจสอบผลการแก้ไขจากการตรวจสอบจากการตรวจสอบครั้งที่แล้ว (21 ตุลาคม 2562) ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ บริษัท ที.ดี.แดรี่ฟู้ดส์ จำกัด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ผลการตรวจสอบพบว่า ผู้ประกอบการสามารถแก้ไขถูกต้อง คงยังติดค้างเรื่องรายละเอียดการรับ-ส่งมอบนม UHT ซึ่งผู้ประกอบการรับที่จะรีบดำเนินการให้โดยด่วน

28 10 001 28 10 002
28 10 003 28 10 004
28 10 005 28 10 006