วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30 น. น.สพ.จรูญ ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย น.สพ.ปิยพงษ์ มิ่งสกุล นายสัตวแพทย์ชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 น.สพ.ศักดิ์ชัย พนิตจิตบุญ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี และนายโอฬาร นวานุช ปศุสัตว์อำเภอพัฒนานิคม เข้าประชุมหารือ และวางแผนในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยร่วมกับประธานสหกรณ์ และผู้จัดการสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมไทย - เดนมาร์กพัฒนานิคม จำกัด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

28 10 0001 28 10 0002
28 10 0003  28 10 0004