ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง กำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อยในสัตว์กีบคู่จำพวกโค กระบือ แพะและแกะ updateblink2 (อ่านรายละเอียด)