12 06 63 001รายละเอียด  updateblink2    1. ไฟล์ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดบ้านพักผู้ช่วยปศุสัตว์จังหวัดพร้อมรื้อถอน ลงวันที่ 12 มิ.ย.63  
                                   2. ภาพบ้านพักผู้ช่วยปศสุัตว์จังหวัด