ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 พ.ย. 61) (อ่านรายละเอียด)

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6 ก.ย. 61) (อ่านรายละเอียด)

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศผูัชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรและเวชภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (ด้านปศสุัตว์) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 (อ่านรายละเอียด)

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุการเกษตรและเวชภัณฑ์  จำนวน 7 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6 สิงหาคม 2561) (อ่านรายละเอียด)

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 มี.ค.61) (อ่านรายละเอียด)