ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกวดราคาวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โคเนื้อเพศเมีย จำนวน 44 ตัว กระบือเพศเมีย 2 ตัว (อ่านรายละเอียด)

 

  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง (อ่านรายละเอียด)
  • เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 19/2563 ลงวันที่ 12  มิถุนายน 2563 (อ่านรายละเอียด)
  • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โค กระบือ(อ่านรายละเอียด)