ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ.2562 (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง) ) (12 พ.ย.61)

(อ่านรายละเอียด)