ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่านรายละเอียด)

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกวดราคาวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โคเนื้อเพศเมีย จำนวน 44 ตัว กระบือเพศเมีย 2 ตัว (อ่านรายละเอียด)

 

  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง (อ่านรายละเอียด)
  • เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 19/2563 ลงวันที่ 12  มิถุนายน 2563 (อ่านรายละเอียด)
  • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โค กระบือ(อ่านรายละเอียด)

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรและเวชภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โครงการขยายผลตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2563 (อ่านรายละเอียด)

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิทรอนิกส์ (e-bidding) (9 มิ.ย.63) (อ่านรายละเอียด)

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกวดราคาวัสดุการเกษตรและเวชภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการขยายผลตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมการผลิตด้านปศุสัตว์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (17 เม.ย.63) (อ่านรายละเอียด)

 

  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง (อ่านรายละเอียด)
  • เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 13/2563 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 (อ่านรายละเอียด)
  • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (อ่านรายละเอียด)
  • แผนการส่งมอบวัสดุการเกษตรและเวชภัณฑ์ (อ่านรายละเอียด)

เนื้อหาอื่นๆ...