ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (28 ต.ค.63) (อ่านรายละเอียด)

 

  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (อ่านรายละเอียด)
  • เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 7/2564 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563  (อ่านรายละเอียด)
  • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  (อ่านรายละเอียด)

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (28 ต.ค. 63) (อ่านรายละเอียด)

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกวดราคาวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โคเนื้อเพศเมีย จำนวน 44 ตัว กระบือเพศเมีย 2 ตัว (อ่านรายละเอียด)

 

  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง (อ่านรายละเอียด)
  • เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 19/2563 ลงวันที่ 12  มิถุนายน 2563 (อ่านรายละเอียด)
  • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โค กระบือ(อ่านรายละเอียด)

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่านรายละเอียด)

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิทรอนิกส์ (e-bidding) (9 มิ.ย.63) (อ่านรายละเอียด)

เนื้อหาอื่นๆ...