ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรและเวชภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โครงการขยายผลตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2563 (อ่านรายละเอียด)

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกวดราคาวัสดุการเกษตรและเวชภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการขยายผลตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมการผลิตด้านปศุสัตว์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (17 เม.ย.63) (อ่านรายละเอียด)

 

  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง (อ่านรายละเอียด)
  • เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 13/2563 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 (อ่านรายละเอียด)
  • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (อ่านรายละเอียด)
  • แผนการส่งมอบวัสดุการเกษตรและเวชภัณฑ์ (อ่านรายละเอียด)

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (13 พ.ย. 61) (อ่านรายละเอียด)

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (14 พ.ย.61) (อ่านรายละเอียด)

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ.2562 (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง) ) (12 พ.ย.61)

(อ่านรายละเอียด)

เนื้อหาอื่นๆ...