ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (14 พ.ย.61) (อ่านรายละเอียด)

 

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (13 พ.ย. 61) (อ่านรายละเอียด)

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จัดซื้อวัสดุการเกษตรและเวชภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ (25 ก.ย. 61)  (อ่านรายละเอียด)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ.2562 (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง) ) (12 พ.ย.61)

(อ่านรายละเอียด)

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรและเวชภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 ก.ย. 61) (อ่านรายละเอียด)

เนื้อหาอื่นๆ...