08 05 63

 

ที่มา : ข้อมูลจากกรมปศุสัตว์ ภาพจาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านหมี่