คำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 245/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  (อ่านรายละเอียด)