แจ้งแผนการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2560 โดยวิธีการฝึกอบรมและวิธีการมอบหมายงาน (อ่านรายละเอียด)