คำสั่งแต่งตั้งชุดเฉพาะกิจสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุร ี (อ่านรายละเอียด)