คำสั่งจังหวัดลพบุรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (อ่านรายละเอียด)