ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล (ปฏิบัติงานด้านผสมเทียม)  (23 ก.ย.63) (อ่านรายละเอียด)