[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล (15 ธ.ค.2560) และ ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 ธ.ค.2560)
  
  
  

 เริ่มนับ 21 / ก.พ. / 2555
UserOnline now 0 IP
(Show/hide IP)

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ฯ 
แผนงาน/โครงการ ปี 2557
แผนพัฒนาด้านการปศุสัตว์ 4 ปี (พ.ศ.2556-2559)
แผนปฏิบัติการพัฒนาด้านยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
แผนปฏิบัติการพัฒนาด้านสุขภาพสัตว์
แผนปฏิบัติการพัฒนาด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
แผนปฏิบัติการพัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

       งานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปี 2557

โครงการบริหารจัดการ Farm ครบวงจรและระบบ มาตรฐาน (สร้างและพัฒนามูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคเกษตรกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน)
กิจกรรมส่งเสริมและขยายผลการผลิตไก่ไทยละโว้
กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงแพะอย่างเป็นระบบ
กิจกรรมยกระดับการเลี้ยงโคนมของจังหวัดลพบุรีเพื่อพัฒนาเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์ม

โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มขยายผลการพัฒนาเกษตรผสมผสาน เกษตรปลอดภัย ในพื้นที่ต้นแบบโครงการพระราชดำริจังหวัดลพบุรี
กิจกรรม : ส่งเสริมการทำการเกษตรผสมผสานด้านปศุสัตว์
โครงการยกระดับการผลิต แปรรูปและการตลาดสินค้าอาหารปลอดภัย
กิจกรรม : ยกระดับกระบวนการผลิตเข้าสู่มาตรฐาน (ส่งเสริมการผลิตด้านปศุสัตว์สู่มาตรฐาน)
งานอื่นๆ 
กองทุนบริหารจัดการโรคสัตว์ปีกจังหวัดลพบุร
คำรับรอง/รายงานผลการปฏิบัติราชการ
คำรับรองการปฏิบัติราชการ

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรายบุคคลของผู้บริหาร

 
  
ลิขสิทธิ์ © 2556 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด. เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี มิได้ให้การรับรอง และขอปฏิเสธต่อความรับผิดใดๆ ในเว็บไซต์นี้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ เลขที่ 7 ซอยเทพสตรี 2 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี โทร/โทรสาร 036-687998 E-mail : pvlo_lbr@dld.go.th