[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่ 8 - 17 พฤศจิกายน 2560
  
  
  

 เริ่มนับ 21 / ก.พ. / 2555
UserOnline now 0 IP
(Show/hide IP)

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ฯแผนผังเว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
  ข้อมูลองค์กร
    โครงสร้างหน่วยงาน
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
    บุคลากร
    ภารกิจ หน้าที่รับผิดชอบ
    ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล(E-Mail)
    แผนที่
    ติดต่อผู้ดูแลระบบ (Webmaster)
  แผนงาน/โครงการ
    แผนพัฒนาด้านการปศุสัตว์ 4 ปี (พ.ศ.2556-2559)
    แผนปฏิบัติการพัฒนาด้านยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
    แผนปฏิบัติการพัฒนาด้านสุขภาพสัตว์
    แผนปฏิบัติการพัฒนาด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
    แผนปฏิบัติการพัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
    โครงการบริหารจัดการ Farm ครบวงจรและระบบ มาตรฐาน (สร้างและพัฒนามูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคเกษตรกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน)
    โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มขยายผลการพัฒนาเกษตรผสมผสาน เกษตรปลอดภัย ในพื้นที่ต้นแบบโครงการพระราชดำริจังหวัดลพบุรี
    โครงการยกระดับการผลิต แปรรูปและการตลาดสินค้าอาหารปลอดภัย
    กองทุนบริหารจัดการโรคสัตว์ปีกจังหวัดลพบุร
    คำรับรองการปฏิบัติราชการ
    รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรายบุคคลของผู้บริหาร
  ข้อมูลสถิติ
    ข้อมูลอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
    ข้อมูลมูลค่าการผลิตด้านปศุสัตว์ในจังหวัดลพบุรี
    ข้อมูลจำนวนปศุสัตว์
      ปี 2556
        จำนวนสัตว์ทั้งหมด
        จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
        จำนวนโคเนื้อ
        จำนวนโคนม
        จำนวนเป็ด-ไก่
        จำนวนกระบือ-สุกร
        จำนวนแพะ-แกะ
        จำนวนสัตว์อื่นๆ
    ข้อมูลมาตรฐานฟาร์ม
      ปี 2556
        มาตรฐานฟาร์มโคนม
        มาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ
        มาตรฐานฟาร์มสุกร
        มาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อ
        มาตรฐานฟาร์มไก่ไข
        มาตรฐานฟาร์มไก่พ่อ-แม่พันธุ์
        มาตรฐานฟาร์มเป็ดเนื้อ
        มาตรฐานฟาร์มเป็ดไข่
        มาตรฐานฟาร์มผึ้ง
        มาตรฐานโรงฟักไข่
    ข้อมูลศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ
    ข้อมูลโรงงานแปรรูปและผลิตภัณฑ์นม
    ข้อมูลสถานที่ดำเนินกิจกรรมด้านอาหารสัตว์
    ข้อมูลสถานที่ดำเนินกิจกรรมด้านปศุสัตว์
    ข้อมูลโรงฆ่าสัตว์
    ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมืองหรือไก่ชนที่ผ่าน
การรับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมืองหรือไก่ชนป้องกันโรค
    ข้อมูลสถิติพืชอาหารสัตว์
  การให้บริการของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
    การออกหน่วยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
    การออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ /จังหวัดเคลื่อนที่
    งานผสมเทียมโคนม – โคเนื้อ
    การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
    การตรวจรับรองสถานพยาบาลสัตว์
    การขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์ ภายในราชอาณาจักร
    การขออนุญาตลงเลี้ยงสัตว์ปีก
    การขออนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์  และการฆ่าสัตว์
    การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์
    การออกใบอนุญาตค้าสัตว์/ซากสัตว์
    การออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์
    การขอรับรองมาตรฐานฟาร์มและขอต่ออายุมาตรฐานฟาร์ม
    การให้คำแนะนำด้านการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
    การขอใบรับรองประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์
    การจำหน่ายวัคซีน
    การส่งตัวอย่าง (Swab,Serum) ตรวจวิเคราะห์และขอรับผลการตรวจ
    การขออนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์
    การขอรับรองสถานกักกันสัตว์เพื่อการ นำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศ
    การขอรับรองสถานกักกันสัตว์เพื่อการกักกันสัตว์ก่อนการนำเข้าเขตปลอดโรคระบาด
  จัดซื้อจัดจ้าง
    ปี 2553
    ปี 2554
    ปี 2555
    ปี 2556
    ปี 2557
  รับสมัครงาน
    ปี 2552
    ปี 2553
    ปี 2554
    ปี 2555
    ปี 2556
  ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวกับปศุสัตว์
    พระราชบัญญัติ
    พระราชกฤษฎีกา
    กฎกระทรวง  
    ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    ประกาศกรมปศุสัตว์  
    ข้อบัญญัติ
    ระเบียบกรมปศุสัตว์  
    ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับปศุสั
    กฎ ระเบียบ ด้านโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ
    กฏระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการบังคับใช้ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (ระบบ HACCP) สำหรับโรงฆ่าและโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อส่งออก
    กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
    พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า
    พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์
    ระเบียบการเงินการคลัง และการพัสดุ
    ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการดำเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
    ร่างพระราชบัญญัติ
  การประกาศนโยบาย
    นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
  
ลิขสิทธิ์ © 2556 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด. เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี มิได้ให้การรับรอง และขอปฏิเสธต่อความรับผิดใดๆ ในเว็บไซต์นี้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ เลขที่ 7 ซอยเทพสตรี 2 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี โทร/โทรสาร 036-687998 E-mail : pvlo_lbr@dld.go.th