[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่ 8 - 17 พฤศจิกายน 2560
  
  
  

 เริ่มนับ 21 / ก.พ. / 2555
UserOnline now 1 IP
(Show/hide IP)

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ฯจัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศผูัชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และเวชภัณฑ์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25 กันยายน 2560)

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ชื่อโครงการ : โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จังหวัดลพบุรี
(งบเหลือจ่าย)
กิจกรรม ควบคุม จัดการ ประชากรลิง เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว จังหวัดลพบุรี

(22 กันยายน 2560)

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และเวชภัณฑ์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20 กันยายน 2560)

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บอาหารสัตว์ชุมชนและคอกกักกันแพะ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
1. จ้างก่อสร้างโรงเก็บอาหารสัตว์ชุมชน ตำบลวังทอง อำเภอโคกเจริญ จำนวน 1 แห่ง (ปร 45 โรงอาหารสัตว์ )
2. จ้างก่อสร้างคอกกักกันแพะ
ตำบลวังทอง อำเภอโคกเจริญ จำนวน 1 แห่ง (ปร 456 คอกแพะโคกเจริญ)
3. จ้างก่อสร้างคอกกักกันแพะตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ 1 แห่ง (ปร 45 เขาน้อย)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

(25 พฤษภาคม 2560)

 

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องหั่นหญ้าเนเปียร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 16 เครื่อง
เอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ 30/2560

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องหั่นหญ้าเนเปียร์พร้อมอุปกรณ์
(25 พฤษภาคม 2560)

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
1. แม่พันธ์แพะ จำนวน 2,750 ตัว
2. พ่อพันธ์แพะ จำนวน 250 ตัว

(18 เมษายน 2560)

เอกสารประกอบราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Bidding : e-bidding
)
(18 เมษายน 2560)

(ร่าง) ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

1. แม่พันธ์แพะ จำนวน 2,750 ตัว
2. พ่อพันธ์แพะ จำนวน 250 ตัว
(10 เมษายน 2560)

(ร่าง )เอกสารประกอบราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
(10 เมษายน 2560)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการภายใต้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศณษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ชื่อโครงการ : การดำเนินการโครง,๕๐๐๐,๐๐๐.-บาท(สิบเก้าห้าแสนล้านบาทถ้วน) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


(10 เมษายน 2560)

ประกาศจังหวัดลพบุรี
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ

1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขันเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน
2. หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 หลัง

(24 มกราคม 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ
ประกาศจังหวัดลพบุรี
เอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ 13/2560
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ ตามโครงการขยายผลตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560
1. วิตามินละลายน้ำ จำนวน 1,000 ซอง
2. ยาปฏิชีวนะละลายน้ำ จำนวน 1,000 ซอง
3. ค่าพันธุ์ไก่ไข่ อายุประมาณ 16 สัปดาห์ จำนวน 2,875 ตัว
4. ค่าอาหารสำหรับไก่ไข่ระยะแรก จำนวน 750 กระสอบ

5.ค่าวัสดุโรงเรือนสำหรับ 25 โรงเรียน ประกอบด้วย
5.1 มุ้งไนล่อนความถี่ตาข่ายไม่น้อยกว่า 16 ช่องต่อตารางนิ้ว ขนาด กว้าง x ยาว ไม่น้อยกว่า 1.2 x 24 เมตร จำนวน 50 ม้วน
5.2 อ่างจุ่มเท้าขนาด กว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า 33 x 52 x 11 ซ.ม. จำนวน 25 ใบ

5.3 สังกะสีลูกฟูกลอนใหญ่ ขนาดกว้าง x ยาวไม่น้อยกว่า 50x240 ซ.ม. หนาไม่น้อยกว่า 0.20 มม. จำนวน 375 แผ่น
6. ค่าวัสดุสำหรับเลี้ยงไก่ไขใช้ในโรงเรียน ่ 25 โรงเรียน ประกอบด้วย
6.1 ภาชนะสำหรับใส่อาหารสำหรับไก่ไข่ จำนวน 450 ถัง
6.2 ภาชนะสำหรับใส่น้ำสำหรับไก่ไข่ จำนวน 450 ถัง
6.3 เข่งพลาสติกสำหรับให้ไก่ไข่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากเข่งไม่น้อยกว่า 50 ซ.ม.เส้นผ่าศูนย์กลางก้นเข่งไม่น้อยกว่า 30 ซ.ม.สูงไม่น้อยกว่า 38 ซ.ม. จำนวน 350 ใบ

(29 ธันวาคม 2559)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ชื่อโครงการ : โครงการขยายผลตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมส่งเสริมการผลิตด้านปศุสัตว์ตามแนวพระราชดำริในระดับชุมชนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรี
กิจกรรมส่งเสริมการผลิตด้านปศุสัตว์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี พ.ศ.2560

ประกาศจังหวัดลพบุรี
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ

1. ค่าแม่พันธุ์แพะ จำนวน 240 ตัว
2. ค่าพ่อพันธุ์แพะ จำนวน 40 ตัว
ภายใต้โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2560
กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงแพะอย่างเป็นระบบ
(16 พฤศจิกายน 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ชื่อโครงการ : โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงแพะอย่างเป็นระบบ
ประกาศจังหวัดลพบุรี
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ชุดอุปกรณ์ผลิตอาหาร TMR กำลังผลิตไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัมต่อชั่วโมง พร้อมระบบสายพานลำเลียง จำนวน 1 ชุด
2. เครื่องตัดหญ้าและหั่นพืชอาหารสัตว์แบบดับเบิ้ลช๊อปชนิดท้ายรถแทรกเตอร์พร้อมเทรเลอร์พ่วงท้าย จำนวน 3 ชุด
3. เครื่องชั่งน้ำหนักสำหรับใช้ชั่งอาหาร TMR และวัตถุดิบอาหารสัตว์ จำนวน 1 เครื่อง
4. เครื่องสับย่อยเอนกประสงค์ สำหรับใช้สนับสนุนกลุ่มผุ้เลี้ยงสัตว์ เพื่อผลิต Silage (กระบวนการหมักพืชอาหารสัตว์)
จำนวน 12 เครื่อง
5. เครื่องอัดหญ้าระบบไฮโดรลิค จำนวน 2 เครื่อง
ภายใต้โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2560
กิจกรรม
ส่งเสริมการผลิตอาหาร TMR สำหรับใช้เลี้ยงโคนม

(16 พฤศจิกายน 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ชื่อโครงการ : โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
กิจกรรมส่งเสริมการผลิตอาหาร TMR สำหรับใช้เลี้ยงโคนม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ชื่อโครงการ : การดำเนินการโครงการภายใต้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศณษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙,๕๐๐๐,๐๐๐.-บาท(สิบเก้าล้าน)
ประกาศจังหวัดลพบุรี
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ

1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขันเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
2. หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 หลัง
(
15 พฤศจิกายน 2559)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ

ประกาศจังหวัดลพบุรี
เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ
1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขันเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
2. หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 หลัง
(10 พฤศจิกายน 2559)
ประกาศจังหวัดลพบุรี
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ

1. ถังพลาสติกฝาล็อก ขนาด 120 ลิตร จำนวน 1,200 ใบ
2. ถุงพลาสติกสานชั้นนอก/ชั้นใน ขนาดบรรจุ 25 กิโลกรัม จำนวน 30,000 ใบ
ภายใต้โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2560
กิจกรรม
ส่งเสริมการผลิตอาหาร TMR สำหรับใช้เลี้ยงโคนม
(8 พฤศจิกายน 2559)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ

ประกาศจังหวัดลพบุรี
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ

1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขันเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
2. หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 หลัง

(12 ตุลาคม 2559)
 
  
ลิขสิทธิ์ © 2556 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด. เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี มิได้ให้การรับรอง และขอปฏิเสธต่อความรับผิดใดๆ ในเว็บไซต์นี้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ เลขที่ 7 ซอยเทพสตรี 2 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี โทร/โทรสาร 036-687998 E-mail : pvlo_lbr@dld.go.th